Document Type

Article

Publication Date

2013

Abstract

Özet

Uzaktan eğitim bir yüzyıldan fazla bir süredir etrafında yer almasına (Bunker, 2003), rağmen eğitim teknolojisiyle ilgili alanda neler olup bittiğinden ziyade literatürü büyük oranda bilimsel açıdan kendisini tanımlamaya çabalamaktadır (Januszewski ve Yeaman, 2001). Lowell (2004) “uzaktan eğitimin ayrı bir alan olup olmadığı ile ilgili tartışmaların yıllarca uygulayıcılar ve araştırmacıları meşgul ettiğini ve yöneticileri de şaşırttığını" ifade etmiştir (p. 9). Eğitim teknolojisinin düzenli okuyucuları bu tartışmaların yankılarının alanımızdakine benzer olduğunun farkındadır.

Bir araştırma alanının belirleyici özelliklerinden biri güçlü ve belirgin bir kuramsal dayanağı olmasıdır. Uzaktan eğitim hala böyle bir dayanaktan yoksundur ancak son birkaç yıl içinde bazı ilerlemeler gerçekleşmiştir. 1960'ların sonlarından itibaren uzaktan eğitim kuramları, organizasyondan öğrenme ve öğretimle ilgili transaksiyon (transactional) odağa alan bir ilerleme göstermiştir (Garrison, 2000). Bu hareketi özellikle öncü bir düşünür olan Dr. Michael Graham Moore başlatmıştır. Eğitim teknolojisi alanının web tabanlı öğretim (Khan, 2001) ve çevrimiçi öğrenme (Kearsley, 2004) gibi gelişmeler sayesinde uzaktan eğitimi kapsaması gibi Moore’un alanımıza yaptığı önemli katkıları dikkate almak oldukça önemlidir.

Comments

Published:

Barbour, Michael, Reeves, Thomas C. "Michael Graham Moore Eğitim Teknolojisi Alanına Önemli Katkılar Sağlayan Kişi." Sakarya University Journal of Education 3.1 (2013): 113-119.

Turkish translation of: Barbour, M. K., & Reeves, T. C. "Michael Graham Moore – A significant contributor to the field of educational technology." Educational Technology, 46.6 (2006): 58-59.


Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.